Motorjogositvany.com - Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2019.04.15

Adatkezelő adatai:

Cégnév: SHOX Kft.

Cím: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.

Ügyvezető: Hunya László

Email: info@shox.hu

Weboldal: https://motorjogositvany.com

Cégjegyzékszám: 01-09-730826

Adószám: 13351344-2-41

A SHOX Kft. az Európai Parlament és a Tanács, a természetes személyek személyes adatai kezelésének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR), által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint a SHOX Kft.–vel kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek, illetve munkavállalóink, továbbá egyéb személyek személyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás, és a SHOX Kft. adatvédelem iránti elkötelezettsége, ezzel együtt ügyfeleink és üzleti partnereink irányába fennálló bizalom fenntartása érdekében hozta a következő szabályzatot.

A Motorjogositvany.com csapata (a továbbiakban: SHOX Kft./adatkezelő), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát.

Az adatkezelő Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak és a mindenkori adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak.

A https://motorjogositvany.com alatt megtalálható weboldallal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető https://www.motorjogositvany.com/adatvedelmi-tajekoztato.html címen.

Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és a fenti közzétételre, illetve biztosítja a tájékoztató a székhely címén történő papír alapú megtekintését.

Fogalmi meghatározások:

A jelen Szabályzat alkalmazásában:

 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, lekérdezés, felhasználás, továbbítás, törlés), amelyet a SHOX Kft. üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végez;
 2. „adatkezelő”: a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben a SHOX Kft;
 3. „adatvédelmi incidens”: a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározott körülmény;
 4. „Hatóság”: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 5. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, amelynek eredményeként a természetes személy közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, így név, személyazonosításra alkalmas igazolvány adatai, helyadatok alapján egyedileg beazonosítható;
 6. „ügyfél”: a SHOX Kft. üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végzett tevékenységére vonatkozóan kötelmi jogviszonyt létesítő természetes személy;

Szabályzat célja és hatálya:

A jelen Szabályzat célja, hogy a SHOX Kft. valamennyi munkavállalója, illetve a SHOX Kft.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy tevékenysége során megtartsa az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket. A SHOX Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a SHOX Kft.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek a SHOX Kft.-vel kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek és egyéb természetes személyek személyes adatainak kezelése alkalmával köteles a GDPR, az Infotörvény, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megtartására.

A SHOX Kft. a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 5. cikk (1) bekezdés):

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
 • célhoz kötöttség;
 • adattakarékosság;
 • pontosság;
 • korlátozott tárolhatóság;
 • integritás és bizalmas jelleg;
 • elszámoltathatóság.

A SHOX Kft. a beépített és alapértelmezett adatvédelem kívánalmának megfelelően valamennyi adatkezelési tevékenysége során az adatvédelem elveit, illetve az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelményeket megtartva jár el az elszámoltathatóság és a személyes adatok jogosultjai jogainak és szabadságainak védelme érdekében.

Adatkezelés célja:

A Motorjogositvany.com (SHOX Kft.) tevékenységéhez, széleskörű tájékoztatáshoz, tevékenységéhez szorosan kapcsolódó témájú hírlevelekhez, érdeklődőkkel történő kapcsolattartáshoz kapcsolódó statisztikákhoz és elemzésekhez gyűjt be és dolgoz fel személyes adatokat.

Az állásra jelentkezők, illetve munkatársak adatai esetében: adatkezelés célja a feladatok ellátására irányuló jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létrehozása, fenntartása, e jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek (pl. adóelőleg megfizetése) teljesítése, jogviszony megszüntetése, a vonatkozó jogszabályban előírt időtartamig. (munkaviszony megszűnését követő 5 év)

A SHOX Kft. vezetett adatkezelési nyilvántartása az adatkezelő székhelyének címén, nyomtatott formában megtekinthető, kérésre elektronikus levélben igényelhető.

Kezelt adatok:

Kezeljük a személyes adatok jogosultja által megadott adatokat:

Név

E-mail cím

Telefonszám

Irányítószám

Naplózunk adatokat biztonsági okokból és a felhasználói élmény javítása céljából:

Weboldalunk megtekintésének pontos időpontja

IP cím

Böngésző süti / cookie

Naplózunk adatokat a személyre szabottabb ügyfélkezelés érdekében:

Egymás között váltott e-mailek, írásos üzenetek szó szerinti tartalma és időpontja

A https://www.motorjogositvany.com honlap használatával, illetve e honlapon keresztül a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel adatkezelő jogosult – az érintett önkéntesen, előzetesen meghatározott és konkrét adatkezelés (hírlevél szolgáltatás, illetve felhasználó előzmények rögzítése a felhasználó élmény növelése érdekében) céljából történő adatkezeléshez való hozzájárulásával – kezelni a honlapot látogató személyek egyes személyes adatait.

A hírlevél szolgáltatás igénybevételére megtett hozzájárulás bármikor visszavonható a hírlevelekben jelzett „Leiratkozás a hírlevélről” című parancs aktiválásával. A hozzájárulás visszavonása az adatkezelő általi tudomásulvételtől függetlenül hatályos, és a visszavonást követően az adatkezelő hírlevél szolgáltatás nyújtására az adott Felhasználó vonatkozásában nem jogosult.

A honlap látogatója a cookiek/sütik használatáról külön szabályzatunkban olvashat, melyet ITT talál.

Adatkezelés jogalapja:

Jogos üzleti érdeken alapuló jogalap:

Amennyiben bármely űrlap kitöltésével egy természetes vagy jogi személy érdeklődését fejezi ki a Motorjogositvany.com (SHOX Kft.) hírelevele iránt és megadja adatait, a jelentkezést feliratkozási igény kinyilvánításának tekintjük. Ebben az esetben a Személyes adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet szerint, jogos üzleti érdeken alapuló jogalap lesz.

Szerződésen alapuló jogalap:

Amennyiben bármely természetes vagy jogi személy igénybe veszi a Motorjogositvany.com (SHOX Kft.) bármely szolgáltatását, tehát kupont tölt le nálunk, úgy a Személyes adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet.

Munkatársak és állásra jelentkezők adatai:

A SHOX Kft. munkaerő-felvétel során jogosult megismerni a meghirdetett pozícióra jelentkező természetes személy pályázati anyagában megadott személyes adatait, amelyet közvetlenül vagy közvetve juttat el önkéntesen, szabad akaratából hozzánk.

A személyes adatok jogosultjainak jogai:

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait a SHOX Kft. – bármely oknál fogva – kezeli, az adatkezelést illetően a következő jogosultságok illetik:

Tájékoztatáshoz való jog; írásban benyújtott kérelem útján, e-mailben, vagy a székhelyre küldött ajánlott levélben. Az adatkezelő minden esetben meggyőződik arról, hogy a kérelem benyújtója illetékes személy.

Helyesbítéshez való jog; amennyiben az adat jogosultja észleli, hogy bármely adata hibás vagy pontatlan, kérheti annak haladéktalan helyreigazítását.

Elfeledtetéshez való jog; a személyes adat jogosultja írásos nyilatkozattétellel, bármikor kérheti adatainak törlését az adatkezelőtől. A Társaság a személyes adat törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott körülmények valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog; a személyes adatok jogosultja jogosult kérni az adatkezelőt, hogy személyes adataira vonatkozó adatkezelést korlátozza amennyiben:

- személyes adatok jogosultja vitatja az adatkezelő által gyűjtött és tárolt személyes adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatkozó időtartamra; vagy

- az adatkezelő által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok jogosultja a gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy

- az adatkezelés célja megszűnt, és az adatkezelőnek nincs szüksége a gyűjtött és tárolt személyes adatokra, de a személyes adatok jogosultja jogi igénye előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további (korlátozott) adatkezelést; vagy

- a személyes adatok jogosultja tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog jogszerűségének kivizsgálásának idejére.

Adathordozhatósághoz való jog; Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet az adatkezelő a személyes adat jogosultjának hozzájárulása alapján automatizált módon kezel a személyes adat jogosultja kérheti az adatkezelőt, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait az adatkezelő elektronikus formátumban – a GDPR 20. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint – a rendelkezésére bocsássa.

Tiltakozáshoz való jog: A személyes adat jogosultja tiltakozhat a személyes adatainak adatkezelő általi adatkezelése ellen, amennyiben az adatkezelő az adatkezelést a SHOX Kft. vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében hajtja végre.

Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje:

A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezések egyaránt vonatkoznak a papír alapon, illetve elektronikus formában tárolt olyan személyes adatra, amelyek nyilvántartási rendszerének részét képezik, illetve amelyeket az adatkezelő részben vagy egészben automatizált módon kezel. A SHOX Kft. személyes adatok elektronikus tárolására az adatkezelő tulajdonában álló Eszközöket használ; a papír alapú nyilvántartásokat az adatkezelő tulajdonában vagy használatában álló olyan ingatlanban vezeti, amelyet a székhelyként használ.

A SHOX Kft. a feliratkozókkal, érdeklődőkkel, megrendelőkkel, szerződött ügyfelekkel, munkatársakkal történő kommunikációját és annak dokumentációját, a személyes adatok egy részének tárolását hírlevélküldő rendszerben végzi. A SHOX Kft. megfelelő módon meggyőződött arról, hogy a hírlevélküldő rendszer az adatok kezelését a GDPR törvényi szabályozásának megfelelő irányelvek szerint végzi, azokat harmadik személy felé jogosulatlanul nem továbbítja.

Adatvédelmi incidens esetén követendő protokoll:

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében, a jogsértés mértékének függvényében jogorvoslati kérelemmel fordulhat az adatkezelőhöz (fent említett bármely elérhetőségén), vagy a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

118. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: http://naih.hu

Nyilatkozat:

Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem, annak pontjait elfogadom.

Kijelentem, hogy cselekvőképes, 18. életévét betöltött, adatkezelési hozzájárulás megadására alkalmas és jogosult személy vagyok. A jelen tájékoztatóban leírt adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz felhatalmazásom szerint hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy az adatkezelési hozzájárulásomat, a fent említett módokon bármikor visszavonhatom.

Hozzájárulásommal tudomásul veszem, hogy a Motorjogositvany.com (SHOX Kft.) számomra a tevékenységi körével összefüggő reklám tartalmú leveleket, tájékoztatókat, küldhet és telefonon kereshet.

Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre a SHOX Kft.-nek. (Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel, illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.)